Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Door gemeente vastgestelde WOZ-waarde verlagen?

Door gemeente vastgestelde WOZ-waarde verlagen?

Als het goed is, heeft u uw WOZ-beschikkingen voor 2018 onlangs ontvangen. De gemeente houdt deze waarde aan als leidraad voor onder andere de door u te betalen heffingen voor het gebruik van de riolering en het reinigingsrecht (afvoeren van afvalstoffen). Maar wat nu als u bezwaar wilt maken omdat u de waarde te hoog vindt? Hoe moeilijk is dat en hoe zit het met de bewijslast?

Uw gemeente stelt jaarlijks via een WOZ-beschikking de waarde van uw pand vast. Dat gebeurt niet altijd even nauwkeurig, want ongeveer de helft van alle bezwaarschriften leidt tot een lagere WOZ-waarde.

Waardeverminderende factoren
Als u de waarde van uw pand te hoog vindt, moet u achterhalen hoe de waarde van uw pand is bepaald en met welke panden het is vergeleken. U kunt dit meestal digitaal op de website van de gemeente vinden of navragen bij uw gemeente. U kunt dan aan de hand van waardeverminderende factoren bepalen of de waarde te hoog is vastgesteld. Waardevermindering heeft betrekking op het pand, zoals slecht onderhoud, of op de omgeving zoals overlast door geluid van een spoorlijn.
U kunt waardes ook online vergelijken. U klikt op vergelijkbare panden en vindt de WOZ-waarde.

Hoeveel waardevermindering?
Hoeveel waardevermindering overlast tot gevolg heeft, is erg individueel bepaald. Dit omdat niet één situatie dezelfde is, zo blijkt uit de rechtspraak. Geluidsoverlast van verkeer is bijvoorbeeld bij een snelweg anders dan bij een weg in een dorp.
Tip: u kunt via zoektermen de waardedruk in vergelijkbare zaken achterhalen, bijvoorbeeld door te zoeken op ‘WOZ, overlast, windmolen’.

Heeft u voor uw pand te maken met meerdere waardedrukkende factoren, dan dient dat tot uitdrukking te komen in één aanpassing van de WOZ-waarde. Ondervindt u bijvoorbeeld stankoverlast van een fabriek én geluidsoverlast door de daar af en aan rijdende vrachtauto’s, dan leidt dat tot één aangepaste WOZ-waarde.
Tip: u hoeft hierover niet apart te procederen, maar u kunt voor de rechter in één keer al deze overlast aan de orde stellen. Waar het uiteindelijk om gaat, is wat de prijs bij vrije verkoop van uw pand zal zijn.

Bewijslast gemeente
Als u de waarde te hoog vindt, moet de gemeente bewijzen dat dit niet zo is en dus aantonen dat men met de waardedrukkende factoren rekening heeft gehouden, of aannemelijk maken dat deze factoren zich helemaal niet voordoen.

U bent vrij in de wijze waarop u aantoont dat de waarde volgens u te hoog is. Doe dit zo goed mogelijk want de rechter zal aan de hand van door u aangedragen bewijs en dat van de gemeente een beslissing moeten nemen.
Tip: bewijs leveren kan bijvoorbeeld met geluidsopnamen bij verkeersoverlast of met foto’s als het gaat om een minder fraai uitzicht. Verklaringen van derden, zoals buren of deskundigen, kunt u ook gebruiken.

Blijf reëel
Een woning met geluidsoverlast door verkeer, zal niet snel de helft in waarde dalen. U kunt ook een taxatierapport laten opstellen. Bedenk dat een lagere WOZ-waarde jarenlang een lagere aanslag OZB oplevert en minder eigenwoningforfait.

Conclusie
Bij bezwaar en beroep tegen een WOZ-beschikking is het van belang dat u de door u bepleite waarde zo goed mogelijk onderbouwt. U bent helemaal vrij in de manier waarop u dit doet (foto’s, geluidsopnames, verklaringen omwonenden), maar een goed taxatierapport kan ook een meerwaarde hebben. Sokolowski & Klaassens helpt u hier als vanzelfsprekend graag bij. Neem contact met ons op via 0597-531697 of info@sokolowski-klaassens.

Volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen omtrent financiële zaken!

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken