Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Steekproeven bij controle loonbelasting

Steekproeven bij controle loonbelasting

Bij loonbelastingcontroles maakt de Belastingdienst weer vaak gebruik van statistische controlemethodes, zoals de geldeenheid- ofwel eurosteekproef. Wat kan dit voor u betekenen en waar moet u op letten bij een dergelijke controle?

Belastingcontrole en statistieken
Bij administraties van enige omvang is het ondoenlijk om bij een belastingcontrole alle posten door te lopen. Daarom maakt de Belastingdienst bij controles vaak gebruik van statistische controlemethodieken.

Bij statistische controlemethodes wordt gewerkt met steekproeven. Als er voldoende steekproeven worden genomen en deze representatief zijn voor de administratie als geheel, kan aan de hand van de steekproeven een betrouwbaar oordeel worden gegeven over de administratie.

Het voordeel (voor de fiscus) van het gebruikmaken van statistiek is dat met het controleren van een betrekkelijk klein aantal posten, een goed beeld kan worden verkregen van het de gehele administratie.

Geldeenheid- of eurosteekproef
Een van de methodes om de posten die in de steekproef worden opgenomen te selecteren, is de zogeheten ‘geldeenheid- of eurosteekproef’. Bij de geldeenheidsteekproef wordt de administratie en de daarin opgenomen posten (statistici noemen dit de populatie) onderverdeeld in een aantal intervallen. Let op. Voor het controleren van een kleine administratie is de geldeenheidsteekproef minder geschikt.

Bijvoorbeeld: Bij een controle van de loonbelasting verdeelt de inspecteur de loonsom van € 400.000,- in twintig intervallen van € 20.000,-. Uit ieder interval wordt willekeurig (statistici spreken van aselect) € 1,- aangewezen. De post die hoort bij deze euro wordt gecontroleerd op juistheid.

Volgens de statistiek heeft iedere euro binnen de populatie van in dit voorbeeld € 400.000,- evenveel kans om te worden aangewezen als onderwerp van de controle. Daarom zegt juistheid of onjuistheid van deze ene euro (in theorie) iets over de totale loonsom ad € 400.000,-.

Bevindingen uit de steekproef
Juist of niet. Aan de hand van de bevindingen wordt het gehele interval van - in ons voorbeeld - € 20.000,- geheel of gedeeltelijk goedgekeurd of afgekeurd. Stel dat binnen het interval een post van € 25,- geheel onjuist is. Dan kan het gehele interval afgekeurd worden. Dit levert in het ergste geval een correctie van € 20.000,- voor een enkele fout van € 25,-.

Let op: zitten er in meerdere intervallen fouten, dan kan dit al snel in de papieren lopen, zelfs als deze fouten een klein bedrag betreffen.

Wat vindt de rechter?
De rechter heeft zich in het verleden regelmatig moeten uitspreken over de aanvaardbaarheid van de geldeenheidsteekproef als grondslag voor een belastingcontrole. Mits goed uitgevoerd (representatieve steekproef, voldoende ‘trekkingen’) vindt de rechter de geldeenheidsteekproef aanvaardbaar.

Voor u als ondernemer betekent dit dat u zich in principe niet kunt verzetten tegen de geldeenheidsteekproef. Het is belangrijk dat u uw adviseur bij de aanvang van de controle laat meekijken. Hij kan in voorkomende gevallen met succes aanvoeren dat een andere controlemethode meer op zijn plaats is.

Samengevat
Bij de geldeenheidsteekproef kunnen kleine fouten leiden tot enorme correcties. Schakel tijdig uw adviseur in om te beoordelen of er in uw geval een geldeenheidsteekproef mag worden uitgevoerd, en zo ja, of de fiscus daarbij voldoende zorgvuldig te werk gaat. Bel met 0597-531697 of e-mail ons op info@sokolowski-klaassens.nl voor het maken van een afspraak.

Volg ons ook op Facebook.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken