Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

WGA-Premie kleine werkgever bekend

WGA-Premie kleine werkgever bekend

Wat gaan de premies 2018 doen, wat kunt u verwachten? De premies voor 2018 zijn nog niet allemaal bekend. Recentelijk werd wel de zogenaamde nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018’ openbaar gemaakt. Wat heeft u hieraan?

De werkgeverspremies voor WGA (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) en Ziektewet-flex (uitkeringen bij ziekte voor werknemers zonder werkgever) worden voor het jaar 2018 vastgesteld aan de hand van de instroom per sector in deze uitkeringen in 2016 (twee jaar van tevoren dus) en de verwachte loonsom in 2018. Daaruit volgen voor elke sector afzonderlijke premies.

Kleine werkgever is nog best groot
Bent u een kleine werkgever (loonsom in 2016 maximaal € 328.000,- voor al uw werknemers samen), dan is de sectorpremie van de sector waarin u bent ingedeeld voor u van toepassing. U kunt dan dus uit de tabel halen wat uw lasten voor WGA en Ziektewet-flex zijn in 2018.

Voor grote werkgevers geldt er een individuele premie (loonsom meer dan € 3.280.000,-). De hoogte van de premie is daarbij in belangrijke mate afhankelijk van de eigen werknemers die zijn ingestroomd in de WGA of Ziektewet in 2016. Voor middelgrote werkgevers (tussen klein en groot in en met een loonsom van meer dan € 328.000,- en niet meer dan € 3.280.00,-) is een combinatie van de sectorpremie en individuele premie van toepassing. Daarbij geldt: hoe hoger de loonsom, des te zwaarder de individuele premie.

Wat kunt u met deze tabel?
Bent u, net als het merendeel van alle werkgevers, een kleine werkgever? Met andere woorden: is uw loonsom van alle werknemers samen in 2016 € 328.000,- of minder geweest, dan gelden voor u de premiepercentages premie WGA en premie Ziektewet in 2018, zoals opgenomen in de tabel. Deze premie is verschuldigd over maximaal het premieloon voor de sociale verzekeringen. Dit bedrag is voor 2018 nog niet bekend en bedraagt in 2017 € 53.701,- per werknemer per jaar.

In december beschikking op deurmat
De Belastingdienst stuurt u in december een beschikking waaruit blijkt welke uitkeringen aan u zijn toegerekend en hoe uw premie is berekend. U vindt op deze beschikking de cijfers uit de tabel terug. Verder zal er rekening worden gehouden met uw instroom. Is het voor u berekende premiebedrag hoger dan het minimum 2018 van 0,18% voor WGA en 0,10% voor Ziektewet-flex? Vraag dan een overzicht op van de aan u toegerekende ingestroomde oud-werknemers.

Samengevat
Bent u een kleine werkgever met een loonsom van € 328.000,- of minder? Dan kunt u nu al zien wat uw premie WGA en Ziektewet-flex in 2018 is. Andere werkgevers moeten wachten op de beschikking die de Belastingdienst in december zal sturen.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken